Monday, 28 May 2012

Daftar Kata atau IstilahSosiolinguistik - Kajian tentang bahasa yang berkaitan dengan masyarakat. Ilmu sosiolinguistik merangkumi bahasa, pemikiran dan kebudayaan, bahasa dan pemikiran dalam tindakan, dialektologi, etnografi komunikasi, bahasa merentas budaya, sosiologi bahasa, multilingualisme dan psikologi sosial bahasa.

Sosiologi- Ilmu yang meliputi segala jenis hal tentang masyarakat, kajian ilmiah tentang struktur sosial, ilmu yang berkenaan dengan bentuk-bentuk tindakan manusia dalam masyarakat dan ilmu yang berkenaan dengan ciri-ciri umum dan hubungan antara ilmu-ilmu sosial yang lain.

Linguistik Ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang bahasa. Bidang Linguistik merangkumi semua segi komunikasi manusia dari bunyi bahasa kepada seluruh kerencaman pemikiran manusia yang dinyatakan dalam bentuk lisan dan tulisan.

Idiolek- Variasi bahasa seseorang individu

Dialek- Satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, loghat, pelat.

Etnografi- Cabang antropologi yang berkaitan dengan pemerian saintifik tentang masyarakat manusia.

Etnologi - Cabang antropologi yang mengkaji rumpun (suku, kumpulan) bangsa manusia dan pelbagai aspek kebudayaannya serta perhubungan antara satu bangsa dgn yang lain.

AntropologiPengajian saintifik tentang asal usul manusia ( perkembangan fizikal dan budayanya, ciri-ciri rasnya dan adat resam, serta kepercayaannya ).

Psikolinguistik Ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dgn perilaku dan akal budi manusia.

Neurologi Kajian tentang anatomi, fisiologi dan  penyakit sistem saraf.

Mikrososiolinguistik- Kajian tentang hubungan antara struktur linguistik dan struktur sosial pada paras interaksi bersemuka ( F. Penalosa, 1981 ). Kajian tentang komponen interaksi bersemuka (face-to-face) sebagaimana berlaku yang berkait dengan struktur formal bahasa. Komponen ini termasuklah peserta, suasana, fungsi interaksi, tajuk, pesanan dan saluran ( Ervin- Tripp, 1971 )

Makrososiolinguistik - Menumpukan perbahasan dan kerja pada populasi yang banyak, institusi kebangsaan dan dasar bahasa di peringkat kebangsaan ( Dell Hymes, 1980 ). Konsep makro adalah lebih luas dan mempunyai kaitan dengan bidang lain seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, sains, politik & berdasarkan bilangan kumpulan manusia ( Robert T. Bell, 1976 ). Bidang makrososiolinguistik termasuklah perancangan bahasa, pengajaran bahasa, dasar bahasa dan penggunaan bahasa.

Perancangan Status - Perancangan menetapkan bahasa kebangsaan, bahasa kedua, bahasa rasmi, bahasa pengantar dan sebagainya.

Perancangan Korpus -  Pemilihan tulisan seperti Akta Bahasa 1963 menetapkan tulisan rumi sebagai tulisan rasmi  bahasa Melayu, sistem Ejaan Rumi bahasa Melayu yg dilancarkan penggunaannya oleh YAB Tun Abdul Razak pd 16 Ogos 1972, sebutan baku yg diisytihar penggunaanya pada tahun 1988 dan pertembungan bahasa berlaku disebabkan terjadinya pertembungan budaya.

Bahasa inklusif - Bahasa yg ditempatkan di atas sesebuah bahasa atau beberapa jenis bahasa yang sedia ada. Bahasa ini ada sifat dan ciri yg tinggi,  unggul dan  mengatasi bahasa-bahasa lain yang ada dalam sesebuah negara tersebut. contoh bahasa inklusif adalah seperti bahasa Kebangsaan, bahasa Rasmi, Lingua Franca, bahasa Pijin, bahasa Kreol dan bahasa Koine .

Bahasa pijin - Bahasa campuran antara dua atau lebih bahasa. Bahasa yg terbentuk tidak boleh dikategorikan kepada salah satu bahasa asal.

Bahasa kreol - Bahasa pijin yg tlh menjadi bahasa pertama atau bahasa ibunda. Biasanya percampuran antara bahasa penjajah dgn bahasa peribumi. Contohnya, Kreol Portugis di Macau dan Melaka, Kreol Cina Baba di Melaka. Kreol Osing di Jawa Timur ( bahasa Jawa + madura + Bali ).  

Bahasa koine - Sama dengan lingua franca iaitu bahasa yang digunakan oleh semua orang dalam satu wilayah atau  daerah. Bahasa koine adalah dialek yang menjadi bahasa standard yang sepunya bagi daerah yang secara politik dalam satu kesatuan.

Bahasa ekslusif - Bahasa yang digunakan dalam kelompok tertentu sama ada dalam kelompok sepekerjaan, puak, subetnik dan sebagainya. Bahasa eksklusif terbatas penggunaannya kerana diajar kepada penutur yang terbatas dalam kelompok dalaman mereka sahaja sama ada dari segi daerah, kumpulan, kelas atau kelompok. Contoh bahasa ekslusif adalah seperti bahasa Arkaik (Archaic), bahasa slanga, bahasa Argot, bahasa khusus, bahasa rahsia, dialek dan bahasa arkaik.

Bahasa slanga - Satu kelainan bahasa yang dicirikan oleh kosa kata yang baru digubal dan sifatnya cepat berubah. Bahasa ini sering digunakan oleh golongan muda seperti pelajar universiti atau golongan profesional untuk komunikasi dalaman bagi menghindarkan daripada diketahui oleh komuniti bahasa yang lain. Dalam bahasa ini,  kata-kata baru muncul dan kemudian hilang dengan cepat.

Bahasa argot - Dikenali juga sebagai cant dan lingo. Bahasa argot merupakan jargon yang khusus bersifat setempat atau kumpulan sosial atau kumpulan sepekerjaan terutama sekali dalam kalangan masyarakat kelas bawah.

Bahasa rahsia - Bahasa yang digunakan untuk perisikan, pengedaran dadah dan lain-lain. Bahasa ini memang sengaja dibuat demikian supaya dapat disimpan kerahsiaan kegiatan mereka.

Bahasa khusus Bahasa khas yang digunakan dalam bidang profesional tertentu seperti para juruterbang dan lain-lain. Bahasa ini sangat khusus sehingga sukar diketahui oleh golongan lain.

Bahasa baku - Bentuk bahasa yang telah dikodifikasikan, diterima oleh masyarakat dan berperanan sebagai contoh kepada komuniti bahasa yang lebih besar. Bahasa baku berfungsi untuk menyatukan para penutur sama ada yang bersifat individu atau kumpulan dalam komuniti yang lebih besar, memberi martabat kepada mereka yang telah menguasainya dengan baik dan rujukan yang menjadi asas untuk menilai ketepatan.

Bahasa pasar Bahasa basahan sehari-hari untuk urusan seharian yang pada kebiasaannya wujud campuran unsur-unsur bahasa lain, iaitu dari segi kosa kata, sebutan dan ungkapan.

Bahasa pertamaDikenali sebagai bahasa ibunda iaitu bahasa yang mula-mula dipelajari sejak kecil.

Bahasa kedua Bahasa yang dipelajari setelah mempelajari bahasa pertama..

Ragam bahasa - Beberapa jenis bahasa khas yang merupakan bahasa dalam karangan atau percakapan kerana menguatkan tujuan kata dan mempertajamkan hasilnya kepada faham pendengar dan pembaca. Terdapat beberapa jenis ragam bahasa iaitu bahasa sindiran, bahasa menggiat, bahasa mengejek, bahasa terbalik, bahasa merajuk, bahasa tempelak, bahasa herdik, bahasa melampau, bahasa merendah, bahasa naik, bahasa turun,  bahasa seruan atau mengeluh, bahasa berulang, bahasa bertimbal, bahasa bukan dan bahasa jenaka.

Bahasa sindiran - Perkataan yang ditujukan maksudnya kepada seseorang dengan tidak disebutkan dengan tepat, hanya disigung dengan dikias-kiaskan atau diarahkan kepada perkara lain kerana tidak suka hendak menyebutnya terang-terang. Contohnya, cincin baiduri di dalam puan.

Bahasa menggiat - Tidak tepat, seakan-akan sindiran juga tetapi tidak berisi kiasan. Tujuannya untuk mengusik, bersenda-senda atau bersungguh-sungguh betul, sehingga orang yang terkena menjadi malu. Contohnya, Tak tahukah, kita ‘kan sudah jadi mahasiswa universiti?

Bahasa mengejekBahasa yang mengata akan seseorang atau sesuatu kumpulan dengan perkataan yang tepat tetapi dengan gaya yang mengajukkan keburukannya serta mempermain-mainkan dia supaya nampak bodohnya, atau sia-sianya atau supaya ditertawakan orang. Contohnya, Gelagat buah rambutan jantan, orang berbunga awak berbunga, orang berbuah awak haram.

Bahasa terbalikBahasa yang menggunakan perkataan berakas (terbalik) daripada maksud yang dikehendakkan dan orang faham akan maksudnya. Contohnya,  “Pergi panjat lagi pokok tu”, kata emak semasa memarahi anaknya yang telah jatuh daripada pokok yang dipanjatnya.

Bahasa merajuk - Bahasa orang yang kecewa dan berkecil hati kerana sebab-sebab tertentu. Contohnya,  Kita ni melukut di tepi gantang, masuk tak menambah, keluar tak meluakkan.

Bahasa tempelak Bahasa yang mengatakan sesuatu kepada seseorang secara tepat dan langsung. Contohnya, Dulu telah saya katakan, jangan buat begini, sekarang kan susah semua.

Bahasa herdikBahasa tempelak yang lebih keras dan bernada mengejek. Contohnya, Kalau dah datang ke mari, tolonglah kami semua, jangan datang nak menyemak saja.

Bahasa melampau Bahasa untuk membesar-besarkan dan melebih-lebihkan daripada yang sebenarnya. Contohnya, sebulan dagang menggalas, jejak ditikam mati juga, setitik darah ke daratan,  setahun padi tak jadi, setitik darah ke lautan,  setahun ikan tak main.

Bahasa merendahKebalikan daripada bahasa melampau. Contohnya, kain bersuji di atas atap, baharu dikelim lalu dipakai, jikalau sudi tuanku santap, sirih kering pinangnya kotai.

Bahasa naik - Bahasa yang menyebutkan sesuatu daripada yang paling rendah, kemudian perlahan-lahan, langkah demi langkah naik ke atas hingga ke puncak. Contohnya, mula-mula dia mengambil duit saku dua ringgit, kemudian dia mencuri beberapa puluh ringgit, selepas itu dia meragut rantai leher orang, akhirnya dia merompak dan membegal.

Bahasa turun - Bahasa yang lawan kepada bahasa naik.

Bahasa seruan atau mengeluh - Bahasa yang digunakan untuk mengeluarkan perasaan kecewa dan sebagainya tetapi tidak dilepaskan kesemua perasaan tersebut. contohnya, ah…tak dapat kugambarkan perasaan kasihku padamu.

Bahasa berulangBahasa yang diulang-ulang untuk menguatkan maksud atau tujuannya. Contohnya, sayang, sayang, sayang sayang sayang.

Bahasa bertimbalBahasa yang mempertentangkan dua keadaan yang seolah-olah berlawanan. Contohnya,  kendur berdenting-denting, tegang berjela-jela, dekat tak tercapai, jauh tak berantara.

Bahasa bukan - Ragam bahasa yang memakai kata bukan mendahului sesuatu kata lain. Contohnya, bukan main cantik perempuan ini.

Bahasa jenaka - Bahasa yang memakai satu perkataan dengan dua makna. Contohnya, makan hati berulam jantung.

Bilingualisme - Seseorang yang mengetahui dan menguasai dua bahasa dan mengamal serta menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari.

Percampuran kodDikenali juga sebagai Code-mixing. Berlaku apabila seseorang menukar bahasanya secara berganti-ganti untuk satu tajuk yg sama.

Asimilasi bahasa - Biasanya berlaku dalam kalangan imigran yang telah menerima bahasa tempat yang mereka tinggal. Apabila sampai pada generasi penerusnya, mereka mengambil terus bahasa tempat mereka tinggal dan tidak menggunakan bahasa ibu bapa mereka. Pengasimilasian bahasa berlaku serentak dengan pengasimilasian budaya.

Dwiglosia atau diglosia - Penggunaan dua bahasa yang berlainan atau dua kelainan bahasa yang satu tinggi, rasmi dan formal sedangkan yang satu lagi rendah, tidak  rasmi dan basahan. Digunakan dalam lingkungan yang berlainan tetapi dalam satu komuniti bahasa yang sama. Contohnya, bahasa Melayu baku dgn dialek Melayu.

Poliglosia - Wujud dalam suasana kepelbagaian bahasa, dialek atau laras bahasa yang kedudukannya pelbagai – tinggi, formal, rasmi, rendah, tidak  formal, tidak  rasmi dan basahan. Poliglosia terdiri daripada beberapa jenis iaitu, kumpulan dalaman (intra-group), antara kumpulan (inter-group), laras bahasa (Register), tingkat tutur (speech level), bahasa istana – bahasa kebanyakan.

Multilingualisme - Dalam sesebuah negara mempunyai banyak bahasa yang dituturkan oleh pelbagai etnik yg memiliki bahasa sendiri. Contohnya,  bahasa Melayu dan dialeknya, bahasa Cina dan dialeknya seperti, Hokkien, Hakka atau Khek, Kantonis, Teochew, dan Hainanese (Hailam). 

Friday, 4 May 2012

Situasi 40: Tidak Dilayan


Pada hari Jumaat minggu lepas ( 26 April 2012 ), saya dan kawan telah pergi ke Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan ( ASWARA ) untuk menyaksikan persembahan teater yang bertajuk “Rumah Kedai di Jalan Seladang”. Kami telah bertolak pada pukul 4 petang dari Tanjong Malim menggunakan bas SKS. Kami telah tiba di Kuala Lumpur pada pukul 5.40 petang disebabkan keadaan jalan raya yang sangat sesak. Setibanya di Pudu Sentral, kami telah pergi ke KFC yang berhampiran.

Sesampainya di KFC tersebut, kami telah beratur seperti pelanggan-pelanggan yang lain. Entah mengapa, jurujual tersebut tidak mengendahkan kami langsung. Jurujual tersebut terus memanggil seorang abang di belakang kami dan terus melayannya sedangkan kami berada di bahagian depan abang tersebut langsung tidak dipandangnya. Kami tertanya-tanya di dalam hati. 

Mengapa jurujual tersebut tidak melayan kami sedangkan kami yang berbaris di hadapan abang tersebut.

Pelbagai persoalan bermain di fikiran. 

Adakah kami telah melakukan sebarang kesilapan? 

Rasanya tidak ada sebarang kesilapan yang kami lakukan memandangkan kami baru sahaja sampai ke KFC tersebut dan terus beratur. Kami berasa sangat hairan dengan perlakuan jurujual tersebut. Langsung tidak ada riak kemesraan di wajahnya. Langsung tidak memandang kami. Kami berasa sangat kecewa kerana diperlakukan sebegitu oleh jurual itu. 

Jurujual itu tidak seharusnya berkelakuan sebegitu di hadapan pelanggan. Jurujual tersebut seharusnya menjaga nama baik restoran tanpa menimbulkan persepsi buruk pelanggan terhadapnya. Pekerja yang baik seharusnya melayan pelanggan yang datang dengan sebaik-baiknya. Semoga jurujual tersebut menyedari kesilapan dirinya dan berusaha memperbaiki dirinya.

Thursday, 3 May 2012

Situasi 39: Bahasa Merajuk


Kita sering kali merajuk sekiranya terasa hati atau berkecil hati dengan kata-kata atau perlakuan seseorang yang rapat dengan kita. Apabila berasa kecil hati, mulalah menarik diri, menyepi dan menyendiri. Saya selalu merajuk dengan teman-teman rapat. Maklumlah, kadang-kadang saya boleh menjadi seorang yang sangat sensitif. Perkara sekecil kuman pun boleh menjadi besar seperti gajah. Apabila merajuk, banyak bahasa yang diungkapkan yang menggambarkan bahawa kita sedang merajuk. Contohnya, saya pernah mengungkapkan bahasa seperti ini ketika merajuk dengan kawan-kawan:

Enda ngawa meh wai. Sapa meh aku tok. Baka langit enggau bumi enti dibanding enggau dek. ( Bahasa Iban )

Maksud: Tak apalah…siapalah saya ni, bagaikan langit dengan bumi jika dibanding dengan awak.

Bahasa merajuk ialah bahasa orang yang berasa kecewa dan berkecil hati disebabkan perkara-perkara tertentu yang menyinggung perasaannya. Bahasa merajuk dapat difahami dengan tingkah laku dan ucapan dengan nada yang berbaur kecewa keluar daripada mulut seseorang. Oleh hal yang demikian, kita seharusnya cuba bertolak ansur dan bertimbang dalam sesuatu perkara supaya tidak mengeruhkan lagi keadaan. Kita juga seharusnya sentiasa mengambil kira perasaan orang lain dan jangan mementingkan diri sendiri sahaja.

Contoh  bahasa merajuk:

Orang tak sudi singgah, apa nak buat. Maklumlah pondok kita tak ada hawa dingin.

Kita ni melukut di tepi gantang, masuk tak menambah, keluar tak meluakkan

Tak apalah, saya tahu saya ini ibarat hidung tak mancung pipi tersorong-sorong.


Tuesday, 1 May 2012

Situasi 38: Situasi Berebut Naik Bas


Sebagai mahasiswa/mahasiswi yang tidak mempunyai kenderaan sendiri, situasi berebut naik bas sudah sinonim dalam menjalani kehidupan di universiti. Bas menjadi sumber pengangkutan utama pelajar untuk pergi ke pelbagai destinasi seperti kampus, pekan, dan sebagainya. Setiap kali pergi ke kampus, saya telah melihat pelbagai karenah pelajar yang mencuit hati. Hampir setiap hari saya berhadapan dengan situasi yang merimaskan ini. Pelajar saling tolak menolak antara satu sama lain sehingga saya dapat melihat dengan jelas ada pelajar jatuh tersungkur. Situasi tolak menolak ini agak memalukan kita sebagai mahasiswa/mahasiswi yang terdidik sekiranya masyarakat luar memerhatikan kelakuan yang tidak senonoh ini. Saya juga sering kali mendengar bahasa yang kurang enak didengar setiap kali berhadapan dengan situasi berebut naik bas ini. Pemandu bas tidak ketinggalan dalam melontarkan bahasa yang menyakitkan telinga. Begitu juga dengan segelintir pelajar dengan selamba melontarkan bahasa yang kasar dan kurang selesa untuk didengar.
Antara bahasa yang kurang enak yang sering dilontarkan oleh pemandu bas yang pernah saya dengar:

“Hoi, gila betul. Tak reti nak berbaris ke? Orang gila pun pandai berbaris. Kamu semua ni cikgu. Jadi, berbarislah!”.

“Rasakan! Siapa suruh berebut? Kamu semua ni macam kambing!”

“hoi, beratur! Kamu semua tak belajar Pendidikan Moral ke hah?”

"Hoi, bodoh betul tak reti nak berbaris!"

Saya sedar bahawa perbuatan mahasiswi/mahasiswa ini salah kerana tidak beratur ketika naik bas, tetapi kata-kata serta teguran yang diberikan oleh pemandu bas tersebut tidak sesuai kerana pelajar akan berasa tersinggung dan marah serta kata-kata yang dihamburkan oleh pemandu bas tersebut akan menyebabkan pelajar menyumpah serta memaki pemandu bas tersebut dalam hati. Kata-kata pemandu bas tersebut juga menyebabkan perasaan hormat pelajar kepadanya akan hilang dan berkurangan. 

Situasi 37: Laras Bahasa Istana

Laras Bahasa ialah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya. Laras terdiri daripada pelbagai bidang seperti laras undang-undang, laras sejarah, laras kimia, laras sains, laras agama dan sebagainya. Contohnya, laras iklan : 

Untuk jawapan yang lebih lanjut sila rujuk Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, muka surat 36. Sekian, terima kasih.


Laras bahasa dikaitkan dengan kesesuaian bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Laras bahasa juga bergantng pada ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang sesuatu wacana yang digunakan. Contohnya laras bahasa doa berbeza dengan laras bahasa sukan. Laras turut dipengaruhi oleh latar, penutur, peserta, tujuan dan ayat yang digunakan.


Entri kali ini saya hanya menulis hanya sejenis laras bahasa iaitu laras bahasa istana. Bahasa istana ialah bentuk bahasa yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja, apabila berhubung atau berkomunikasi dengan kerabat diraja, serta apabila menyebut hal-ehwal berkenaan raja. Bahasa istana masih digunakan hari ini biarpun sistem feudal lama hanya tinggal sejarah. Bahasa istana mungkin berasal dari bahasa yang sama tetapi mempunyai kosa kata yang berlainan, atau penggunaan bahasa yang berbeza sama sekali. Sebagai contoh, wangsa Seuna yang pernah memerintah negeri Karnataka menggunakan bahasa Kannada bukannya bahasa Sanskrit sebagai bahasa istana, atau bahasa Arab yang menjadi bahasa istana di Parsi apabila negara tersebut ditakluki oleh orang Arab.


Berikut merupakan beberapa contoh bahasa istana beserta maksudnya:Almarhum    =     Allahyarham

Ampun kurnia    =     Memohon maaf

Beradu     =         Tidur

Berangkat      =       Berlepas / Bertolak

Bercemar duli    =       Berjalan

Berputera      =      Beranak lelaki

Bersabda       =        Berkata

Bersiram      =     Mandi


Beta      =       Saya

Gering    =     Sakit

Hulu       =       Kepala

Iram-iram     =      Payung

Mangkat     =        Meninggal dunia

Makam    =       Kubur

Murka      =      Marah

Putera       =      Anak lelaki

Puteri       =        Anak perempuan

Santap    =      Makan

Bersemayam    =      Duduk

Singahsana    =      Kerusi

Titah      =         Kata perintah

Monday, 30 April 2012

Situasi 36: Perancangan Korpus Bahasa Melayu


Perancangan bahasa bermaksud pembinaan bahasa secara sedar untuk memungkinkan sesuatu bahasa itu berupaya menangani fungsi-fungsi baru yang dikenakan ke atasnya. Bahasa melayu dirancang supaya dapat menjadi bahasa pentadbiran, bahasa undang-undang dan kehakiman, bahasa ilmu, dan bahasa seluruh sistem kehidupan moden. Perancangan bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu:

Perancangan taraf

Perancangan korpus

         Dalam entri kali ini, saya akan menerangkan serba sedikit tentang perancangan korpus bahasa Melayu. Perancangan korpus merujuk kepada perubahan dalam bahasa itu sendiri yang melibatkan hal-hal seperti pembinaan ortografi ( pembakuan atau pemiawaian termasuklah sistem ejaan dan tulisan dalam sesuatu bahasa ), pembinaan penggunaan kata baru yang difikirkan dan dipertimbangkan dengan teliti supaya bahasa itu dapat diperluaskan penggunaannya ( sumber-sumber baru kosa kata dan penciptaan perbendaharaan kata ) termasuklah penggubalan istilah, penyediaan kamus, dan kesusasteraan. Asmah Haji Omar (1985:22) mengatakan bahawa perancangan korpus bahasa tidak lain daripada pembinaan bahasa kerana perancangan bahasa ini meliputi penciptaan istilah-istilah baharu, perubahan-perubahan yang dilakukan dalam sistem ejaan dan morfologi, pengambilalihan sistem tulisan baharu, dan sebagainya. Perancangan korpus atau bahan melibatkan pembinaan ortografi yang menetapkan sistem ejaan rasmi bagi sesuatu bahasa.

Ismail Dahaman (2007) mengatakan bahawa usaha perancangan korpus bahasa termasuklah aktiviti pengayaan kosa kata umum dan ilmu melalui pembentukan istilah baharu, penyusunan kamus pelbagai jenis, penyempurnaan sistem ejaan Rumi dan Jawi, sebutan baku, penyelidikan dan pendokumentasian korpus bahasa pada peringkat nasional dan dalam pelbagai sektor kehidupan masyarakat. Ferguson (1968) mengatakan bahawa apabila bahasa vernakular dirancang untuk membentuk bahasa  baku, terdapat tiga komponen penting, iaitu pengabjadan, pemodenan, dan pembakuan. Pengabjadan ialah proses merancang penulisan bahasa, iaitu pemilihan aksara, sistem ejaan, pemantapan tatabahasa, penggubalan istilah, penambahan kosa kata, perkamusan, dan sebagainya. Usaha ini bagi memastikan bahawa sesuatu bahasa itu mampu untuk bersaing dan hidup supaya menjadi wahana untuk penyampaian ilmu dalam sains dan teknologi serta membentuk peradaban moden yang teguh, kukuh dan mantap. 

          Perancangan bahasa melibatkan banyak tahap. Pertama, analisis keperluan dilakukan yang melibatkan analisis komunikasi pola sosiopolitik dalam masyarakat. Kemudian, pemilihan satu bahasa pelbagai bahasa untuk tujuan perancangan. Tahap ini kadangkala dikenali sebagai perancangan status yang merangkumi kodifikasi, penstandardan, perluasan dan pelaksanaan. Sebagai tambahan kepada pelaksanaan melalui perancangan status dan korpus, penilaian dan maklum balas perlu sebagai mekanisme bagi menentukan bagaimana perkembangan usaha perancangan bahasa bergerak.

Peristilahan Dalam Kerangka Perancangan Bahasa Melayu
Asmah Haji Omar (2000) menyifatkan istilah Bahasa Melayu merupakan pengisi kepustakaan ilmu abad ke-21. Ahli linguistik merupakan golongan yang berfungsi sebagai anggota yang membantu penilaian menentukan bahasa, atau dialek khususnya dari segi pemiawaian morfologi dan sintaksis atau perkembangan perbendaharaan kata teknikal. Pendidik pula membantu melaksanakan dasar pendidikan negara yang menggunakan Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan melalui program yang telah dirancang secara nasional. Penulis dan seluruh anggota masyarakat perlu digerakkan supaya menulis dalam Bahasa Melayu. Komuniti peristilahan lebih banyak menumpukan kepada subjek  bidang khusus yang mengkaji ilmu tentang unit, struktur, representasi, evolusi dan pemerolehan pengetahuan. Komuniti perancangan bahasa pula melihat evolusi ini berterusan dalam masyarakat dan pilihan bahasa  oleh pakar bidang sudah beralih daripada Bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris.  Bahasa Melayu  memerlukan satu mekanisme untuk mengawal perluasan fungsi Bahasa Inggeris dalam domain khusus ini. Walaupun terdapat rungutan tentang ketidakupayaan Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu namun usaha badan perancang bahasa di Malaysia yang ditubuhkan berdasarkan akta yang diluluskan oleh Parlimen, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, perlu dianggap penting. Peristilahan dalam kerangka perancangan bahasa khususnya di Malaysia perlulah mengambil kira beberapa aspek penting, iaitu bahan yang digunakan sebagai korpus, teori dan kaedah yang diterapkan sebagai salah satu aspek penting dalam perancangan bahasa Melayu.

       Peristilahan juga membantu pengguna bahasa memberikan makna kepada bentuk istilah tertentu. Di samping itu kelahiran glosari istilah atau kamus istilah merupakan usaha mengorganisasikan pengurusan peristilahan secara tersusun. Ini juga dapat menjamin penyebaran istilah dalam kalangan masyarakat pengguna. Selain itu, peristilahan juga membantu penilaian istilah yang dihasilkan. Dalam peristilahan penstandardan merupakan fenomena yang biasa dan diterima umum malah menyumbang penyelesaian kepada masalah ketaksaan dalam komunikasi. Pemiawaian dilakukan pada tahap tertentu misalnya lima tahun sekali untuk memastikan proses kemas kini yang dinamik dalam peristilahan. Pengurusan peristilahan juga memerlukan bank data peristilahan yang sentiasa dikemas kini dan dihubungkan dengan semua badan peristilahan di dunia. Penyebaran dan penggunaan istilah secara meluas perlu dijanakan dengan adanya teknologi dan perisian terkini.

Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (PUPI) menjadi penanda bermulanya zaman pembentukan istilah selepas 1975. Pedoman ini telah diisytiharkan pemakaiannya oleh Y.B. Menteri Pelajaran Malaysia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serentak mulai 30 Ogos 1975. Pedoman ini dikatakan umum kerana kaedah-kaedah dalam pedoman ini dapat digunakan sebagai panduan untuk membentuk istilah dalam apa juga bidang ilmu (Hassan Ahmad: 1981). Pedoman ini telah digunakan oleh Jawatankuasa Istilah (JKI) di dalam DBP dan juga di luar DBP. Pedoman ini disemak semula pada tahun 1992. Terdapat juga beberapa JKI menyediakan pedoman tambahan yang membolehkan JKI ini membentuk istilah khusus. Pedoman tambahan ini adalah sebagai pelengkap dan ketentuan pembentukan istilah sahaja. 

Perkamusan Dalam Kerangka Perancangan Bahasa Melayu

Perkamusan sebagai korpus bahasa sama pentingnya dengan peristilahan sebagai wahana ilmu dalam meningkatkan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa moden. Kosa kata yang terkumpul dalam kamus merupakan rakaman penggunaan bahasa yang digunakan pada ketika bahasa tersebut dirakamkan. Perkamusan Melayu mempunyai sejarah yang panjang. Menurut Asmah Haji Omar (1987), kamus Melayu yang paling awal yang pernah diketahui ialah senarai kata Melayu-Cina yang terdiri daripada 482 kata entri yang dikumpulkan antara 1403M-1511M, seperti yang dihuraikan oleh C.O.Blagden dalam karangannya yang bertajuk “A Chinese Vocabulary of Malacca Malay Words dan Phrases Collected Between A.D. 1403 and 1511”, dalam Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol.VI, 1930-32, (h. 715-749). Daftar kata tertua dikatakan merupakan catatan daftar kata Itali-Melayu yang dihasilkan oleh Pigafetta pada tahun 1521. Senarai kata ini dinamakan Daftar Kata Orang Islam. Pada tahun 1623 muncul kamus Melayu yang lebih baik, iaitu kamus Belanda-Melayu yang berjudul Vacabularian ofte Woord-boek naer ordre vanden Alphabet in’t Duytsch-Maleysch ende Maleysch-Duytsch. Kamus ini disusun oleh Casper Wiltens dan Sebastianus Dankaerts. Sejak tahun 1950, terdapat dua kamus yang dihasilkan, iaitu Kamus Am Bahasa Melayu dan Kamus Melayu (di Indonesia dikenali sebagai Kamus Modern Bahasa Indonesia dan Kamus Umum yang diterbitkan pada tahun 1954 dan 1952). Selepas tahun 1950, telah muncul beberapa kamus besar dan juga institusi-institusi formal yang berusaha menyusun kamus seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Pusat Bahasa Indonesia. Era ini ditandai dengan kemunculun Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadaminta pada tahun 1952 yang telah menyimpan 20 ribu entri. Kamus ini dijadikan asas bagi penghasilan Kamus Dewan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Perbincangan tentang tajuk ini akan dinyatakan secara perinci dalam Topik 8,  Perkamusan Bahasa Melayu.

Sistem Ejaan Dalam Kerangka Perancangan Bahasa Melayu

Sistem Ejaan Rumi dalam Bahasa Melayu telah mengalami beberapa perubahan. Sistem ejaan yang terawal ialah Sistem Ejaan Marsden (1812), diikuti oleh Sistem Ejaan Ophuisjen (1901), Sistem Ejaan Wilkinson (1902), Sistem Ejaan Za’ba (selepas 1904), Sistem Ejaan Fajar Asia (1943), Sistem Ejaan Suwandi (1947), Sistem Ejaan Kongres (1956/57), Sistem Ejaan Malindo (1959) dan akhir sekali, Sistem Ejaan (Rumi) Bersama 1967. Perbincangan tentang tajuk ini akan dinyatakan secara terperinci dalam Topik 7, Sejarah Perkembangan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu.

Kesimpulannya, perancangan Bahasa Melayu perlu mempunyai iltizam yang tinggi dan pelaksanaannya juga dilakukan dengan rasa keyakinan bagi meletakkan tarafnya sebagai salah satu bahasa ilmu di dunia ini.

Friday, 27 April 2012

Situasi 35: Unsur Humor Dalam Berbahasa


Istilah lain untuk humor ialah lelucon atau lawak. Terdapat banyak agensi pengiklanan menggunakan unsur humor dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Begitu juga dengan penceramah yang menggunakan unsur humor dalam ceramah-ceramah mereka. Selain itu, terdapat juga guru-guru yang menggunakan unsur humor dalam bilik darjah untuk  menarik perhatian pelajar untuk belajar dan menerima isi pelajaran.

Unsur humor sangat berkesan untuk menimbulkan suasana positif dalam kalangan masyarakat. Namun, penggunaan humor haruslah sesuai dengan keadaan emosi seseorang. Humor tidak sesuai digunakan kepada orang-orang yang lebih tua daripada usia kita. Psikologi orang yang memang sudah tua pula, mereka kurang berselera mendengar humor. Humor juga tidak sesuai bagi hadirin yang berpendidikan rendah. Jadi, jika kita berceramah di depan hadirin seperti orang tua-tua di kampung, jangan gunakan humor kerana generasi itu banyak yang tidak lulus sekolah menengah. Gunakan banyak pengiktirafan dan penghargaan.

Humor juga tidak sesuai apabila hadirin kita terdiri daripada orang yang kuat agama. Jangan gunakan humor apabila isu yang kita percakapkan adalah sensitif kepada audiens. Sebagai contoh, isu gemuk adalah sensitif kepada orang-orang yang berbadan gemuk. Jadi, jangan melawak berkenaan cerita orang gemuk kepada orang yang berbadan gemuk.

Walaupun humor boleh membuat orang suka kepada kita, humor tidak berkesan untuk mendorong orang bertindak. Sebagai contoh, humor boleh membuat orang suka kepada si pengutip derma, tetapi ia tidak berkesan untuk mendorong mereka memberikan derma mereka. Humor tidak dapat mengubah pemikiran, nilai, sikap dan kepercayaan orang. Jadi, walaupun audiens seronok mendengar ceramah kita, sikap dan pemikiran mereka tidak juga berubah.

Oleh hal yang demikian, apabila kita berucap di depan hadirin, sedikit humor adalah baik. humor yang sedikit ialah humor yang membuat orang tersenyum, bukan yang membuat orang ketawa. Apabila hadirin ketawa terbahak-bahak, nanti mereka seronok dengan humor itu tetapi lupa kepada tujuan dan maksud kita yang lebih besar. 

Thursday, 26 April 2012

Situasi 34: Antonim


Asal perkataan antonim adalah daripada perkataan bahasa Yunani Kuno, iaitu ‘Onoma’ yang beerti nama dan ‘anti’ yang beerti melawan ( Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin, 2004: 263 ). Jika dilihat dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, antonim didefinisikan sebagai kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain, misalnya tinggi lawannya rendah ( 2007: 69 ). Contoh-contoh perkataan yang biasa disebut antonim ialah:


Besar lawannya kecil
Lebar lawannya sempit
Gemuk lawannya kurus
Nipis lawannya tebal

Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari ( 2009: 90 ) menyatakan bahawa antonim dapat diklasifikasikan kepada tiga bahagian utama iaitu antonim berpasangan, antonim berperingkat dan juga antonim berhubungan.

Antonim berpasangan

Antonim berpasangan atau disebut juga sebagai kekomplimentarian merupakan kata nama yang sering dianggap mempunyai makna berlawan, tetapi apabila diteliti lebih sesuai dianggap sebagai pasangan ( Abdullah Hassan, 2005: 230 ). Item-item yang biasanya dilihat saling melengkapi antara satu sama lain. Misalnya:


Lelaki / Perempuan
Berkahwin / Bujang
Hidup / Mati
Siang / Malam

Antonim berperingkat

Kata adjektif merupakan golongan kata yang paling kerap dikaitkan dengan antonim berperingkat. Contoh antonim kata adjektif atau kata sifat termasuklah:

Putih lawannya hitam
Tua lawannya muda
Kecil lawannya besar
Lebar lawannya sempit

Antonim berhubungan

Menurut Abdullah Hassan ( 2005: 230 ), antonim berhubungan ialah perkataan yang berlawanan makna, tetapi maknanya berhubungan. Antonim berhubungan juga disebut sebagai konversi ( converses ) iaitu hubungan antara dua maujud dari sudut pandangan berganti. Contoh antonim berhubungan adalah seperti berikut:

Guru lawannya murid
Turun lawannya naik
Majikan lawannya pekerja
Beli lawannya jual

Sebenarnya, terlalu banyak perkataan yang bertentangan atau berlawanan makna, namun kata tersebut lebih menjurus kepada pertentangan pada makna-makna tertentu. Tuntasnya, antonim ternyata salah satu stail pemberian makna secara kaedah tradisional dalam semantik. Sungguhpun begitu, lazimnya antonim hanya diketahui umum sebagai kata berlawanan makna semata-mata.