Monday, 30 April 2012

Situasi 36: Perancangan Korpus Bahasa Melayu


Perancangan bahasa bermaksud pembinaan bahasa secara sedar untuk memungkinkan sesuatu bahasa itu berupaya menangani fungsi-fungsi baru yang dikenakan ke atasnya. Bahasa melayu dirancang supaya dapat menjadi bahasa pentadbiran, bahasa undang-undang dan kehakiman, bahasa ilmu, dan bahasa seluruh sistem kehidupan moden. Perancangan bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu:

Perancangan taraf

Perancangan korpus

         Dalam entri kali ini, saya akan menerangkan serba sedikit tentang perancangan korpus bahasa Melayu. Perancangan korpus merujuk kepada perubahan dalam bahasa itu sendiri yang melibatkan hal-hal seperti pembinaan ortografi ( pembakuan atau pemiawaian termasuklah sistem ejaan dan tulisan dalam sesuatu bahasa ), pembinaan penggunaan kata baru yang difikirkan dan dipertimbangkan dengan teliti supaya bahasa itu dapat diperluaskan penggunaannya ( sumber-sumber baru kosa kata dan penciptaan perbendaharaan kata ) termasuklah penggubalan istilah, penyediaan kamus, dan kesusasteraan. Asmah Haji Omar (1985:22) mengatakan bahawa perancangan korpus bahasa tidak lain daripada pembinaan bahasa kerana perancangan bahasa ini meliputi penciptaan istilah-istilah baharu, perubahan-perubahan yang dilakukan dalam sistem ejaan dan morfologi, pengambilalihan sistem tulisan baharu, dan sebagainya. Perancangan korpus atau bahan melibatkan pembinaan ortografi yang menetapkan sistem ejaan rasmi bagi sesuatu bahasa.

Ismail Dahaman (2007) mengatakan bahawa usaha perancangan korpus bahasa termasuklah aktiviti pengayaan kosa kata umum dan ilmu melalui pembentukan istilah baharu, penyusunan kamus pelbagai jenis, penyempurnaan sistem ejaan Rumi dan Jawi, sebutan baku, penyelidikan dan pendokumentasian korpus bahasa pada peringkat nasional dan dalam pelbagai sektor kehidupan masyarakat. Ferguson (1968) mengatakan bahawa apabila bahasa vernakular dirancang untuk membentuk bahasa  baku, terdapat tiga komponen penting, iaitu pengabjadan, pemodenan, dan pembakuan. Pengabjadan ialah proses merancang penulisan bahasa, iaitu pemilihan aksara, sistem ejaan, pemantapan tatabahasa, penggubalan istilah, penambahan kosa kata, perkamusan, dan sebagainya. Usaha ini bagi memastikan bahawa sesuatu bahasa itu mampu untuk bersaing dan hidup supaya menjadi wahana untuk penyampaian ilmu dalam sains dan teknologi serta membentuk peradaban moden yang teguh, kukuh dan mantap. 

          Perancangan bahasa melibatkan banyak tahap. Pertama, analisis keperluan dilakukan yang melibatkan analisis komunikasi pola sosiopolitik dalam masyarakat. Kemudian, pemilihan satu bahasa pelbagai bahasa untuk tujuan perancangan. Tahap ini kadangkala dikenali sebagai perancangan status yang merangkumi kodifikasi, penstandardan, perluasan dan pelaksanaan. Sebagai tambahan kepada pelaksanaan melalui perancangan status dan korpus, penilaian dan maklum balas perlu sebagai mekanisme bagi menentukan bagaimana perkembangan usaha perancangan bahasa bergerak.

Peristilahan Dalam Kerangka Perancangan Bahasa Melayu
Asmah Haji Omar (2000) menyifatkan istilah Bahasa Melayu merupakan pengisi kepustakaan ilmu abad ke-21. Ahli linguistik merupakan golongan yang berfungsi sebagai anggota yang membantu penilaian menentukan bahasa, atau dialek khususnya dari segi pemiawaian morfologi dan sintaksis atau perkembangan perbendaharaan kata teknikal. Pendidik pula membantu melaksanakan dasar pendidikan negara yang menggunakan Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan melalui program yang telah dirancang secara nasional. Penulis dan seluruh anggota masyarakat perlu digerakkan supaya menulis dalam Bahasa Melayu. Komuniti peristilahan lebih banyak menumpukan kepada subjek  bidang khusus yang mengkaji ilmu tentang unit, struktur, representasi, evolusi dan pemerolehan pengetahuan. Komuniti perancangan bahasa pula melihat evolusi ini berterusan dalam masyarakat dan pilihan bahasa  oleh pakar bidang sudah beralih daripada Bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris.  Bahasa Melayu  memerlukan satu mekanisme untuk mengawal perluasan fungsi Bahasa Inggeris dalam domain khusus ini. Walaupun terdapat rungutan tentang ketidakupayaan Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu namun usaha badan perancang bahasa di Malaysia yang ditubuhkan berdasarkan akta yang diluluskan oleh Parlimen, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, perlu dianggap penting. Peristilahan dalam kerangka perancangan bahasa khususnya di Malaysia perlulah mengambil kira beberapa aspek penting, iaitu bahan yang digunakan sebagai korpus, teori dan kaedah yang diterapkan sebagai salah satu aspek penting dalam perancangan bahasa Melayu.

       Peristilahan juga membantu pengguna bahasa memberikan makna kepada bentuk istilah tertentu. Di samping itu kelahiran glosari istilah atau kamus istilah merupakan usaha mengorganisasikan pengurusan peristilahan secara tersusun. Ini juga dapat menjamin penyebaran istilah dalam kalangan masyarakat pengguna. Selain itu, peristilahan juga membantu penilaian istilah yang dihasilkan. Dalam peristilahan penstandardan merupakan fenomena yang biasa dan diterima umum malah menyumbang penyelesaian kepada masalah ketaksaan dalam komunikasi. Pemiawaian dilakukan pada tahap tertentu misalnya lima tahun sekali untuk memastikan proses kemas kini yang dinamik dalam peristilahan. Pengurusan peristilahan juga memerlukan bank data peristilahan yang sentiasa dikemas kini dan dihubungkan dengan semua badan peristilahan di dunia. Penyebaran dan penggunaan istilah secara meluas perlu dijanakan dengan adanya teknologi dan perisian terkini.

Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (PUPI) menjadi penanda bermulanya zaman pembentukan istilah selepas 1975. Pedoman ini telah diisytiharkan pemakaiannya oleh Y.B. Menteri Pelajaran Malaysia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serentak mulai 30 Ogos 1975. Pedoman ini dikatakan umum kerana kaedah-kaedah dalam pedoman ini dapat digunakan sebagai panduan untuk membentuk istilah dalam apa juga bidang ilmu (Hassan Ahmad: 1981). Pedoman ini telah digunakan oleh Jawatankuasa Istilah (JKI) di dalam DBP dan juga di luar DBP. Pedoman ini disemak semula pada tahun 1992. Terdapat juga beberapa JKI menyediakan pedoman tambahan yang membolehkan JKI ini membentuk istilah khusus. Pedoman tambahan ini adalah sebagai pelengkap dan ketentuan pembentukan istilah sahaja. 

Perkamusan Dalam Kerangka Perancangan Bahasa Melayu

Perkamusan sebagai korpus bahasa sama pentingnya dengan peristilahan sebagai wahana ilmu dalam meningkatkan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa moden. Kosa kata yang terkumpul dalam kamus merupakan rakaman penggunaan bahasa yang digunakan pada ketika bahasa tersebut dirakamkan. Perkamusan Melayu mempunyai sejarah yang panjang. Menurut Asmah Haji Omar (1987), kamus Melayu yang paling awal yang pernah diketahui ialah senarai kata Melayu-Cina yang terdiri daripada 482 kata entri yang dikumpulkan antara 1403M-1511M, seperti yang dihuraikan oleh C.O.Blagden dalam karangannya yang bertajuk “A Chinese Vocabulary of Malacca Malay Words dan Phrases Collected Between A.D. 1403 and 1511”, dalam Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol.VI, 1930-32, (h. 715-749). Daftar kata tertua dikatakan merupakan catatan daftar kata Itali-Melayu yang dihasilkan oleh Pigafetta pada tahun 1521. Senarai kata ini dinamakan Daftar Kata Orang Islam. Pada tahun 1623 muncul kamus Melayu yang lebih baik, iaitu kamus Belanda-Melayu yang berjudul Vacabularian ofte Woord-boek naer ordre vanden Alphabet in’t Duytsch-Maleysch ende Maleysch-Duytsch. Kamus ini disusun oleh Casper Wiltens dan Sebastianus Dankaerts. Sejak tahun 1950, terdapat dua kamus yang dihasilkan, iaitu Kamus Am Bahasa Melayu dan Kamus Melayu (di Indonesia dikenali sebagai Kamus Modern Bahasa Indonesia dan Kamus Umum yang diterbitkan pada tahun 1954 dan 1952). Selepas tahun 1950, telah muncul beberapa kamus besar dan juga institusi-institusi formal yang berusaha menyusun kamus seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Pusat Bahasa Indonesia. Era ini ditandai dengan kemunculun Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadaminta pada tahun 1952 yang telah menyimpan 20 ribu entri. Kamus ini dijadikan asas bagi penghasilan Kamus Dewan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Perbincangan tentang tajuk ini akan dinyatakan secara perinci dalam Topik 8,  Perkamusan Bahasa Melayu.

Sistem Ejaan Dalam Kerangka Perancangan Bahasa Melayu

Sistem Ejaan Rumi dalam Bahasa Melayu telah mengalami beberapa perubahan. Sistem ejaan yang terawal ialah Sistem Ejaan Marsden (1812), diikuti oleh Sistem Ejaan Ophuisjen (1901), Sistem Ejaan Wilkinson (1902), Sistem Ejaan Za’ba (selepas 1904), Sistem Ejaan Fajar Asia (1943), Sistem Ejaan Suwandi (1947), Sistem Ejaan Kongres (1956/57), Sistem Ejaan Malindo (1959) dan akhir sekali, Sistem Ejaan (Rumi) Bersama 1967. Perbincangan tentang tajuk ini akan dinyatakan secara terperinci dalam Topik 7, Sejarah Perkembangan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu.

Kesimpulannya, perancangan Bahasa Melayu perlu mempunyai iltizam yang tinggi dan pelaksanaannya juga dilakukan dengan rasa keyakinan bagi meletakkan tarafnya sebagai salah satu bahasa ilmu di dunia ini.

Friday, 27 April 2012

Situasi 35: Unsur Humor Dalam Berbahasa


Istilah lain untuk humor ialah lelucon atau lawak. Terdapat banyak agensi pengiklanan menggunakan unsur humor dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Begitu juga dengan penceramah yang menggunakan unsur humor dalam ceramah-ceramah mereka. Selain itu, terdapat juga guru-guru yang menggunakan unsur humor dalam bilik darjah untuk  menarik perhatian pelajar untuk belajar dan menerima isi pelajaran.

Unsur humor sangat berkesan untuk menimbulkan suasana positif dalam kalangan masyarakat. Namun, penggunaan humor haruslah sesuai dengan keadaan emosi seseorang. Humor tidak sesuai digunakan kepada orang-orang yang lebih tua daripada usia kita. Psikologi orang yang memang sudah tua pula, mereka kurang berselera mendengar humor. Humor juga tidak sesuai bagi hadirin yang berpendidikan rendah. Jadi, jika kita berceramah di depan hadirin seperti orang tua-tua di kampung, jangan gunakan humor kerana generasi itu banyak yang tidak lulus sekolah menengah. Gunakan banyak pengiktirafan dan penghargaan.

Humor juga tidak sesuai apabila hadirin kita terdiri daripada orang yang kuat agama. Jangan gunakan humor apabila isu yang kita percakapkan adalah sensitif kepada audiens. Sebagai contoh, isu gemuk adalah sensitif kepada orang-orang yang berbadan gemuk. Jadi, jangan melawak berkenaan cerita orang gemuk kepada orang yang berbadan gemuk.

Walaupun humor boleh membuat orang suka kepada kita, humor tidak berkesan untuk mendorong orang bertindak. Sebagai contoh, humor boleh membuat orang suka kepada si pengutip derma, tetapi ia tidak berkesan untuk mendorong mereka memberikan derma mereka. Humor tidak dapat mengubah pemikiran, nilai, sikap dan kepercayaan orang. Jadi, walaupun audiens seronok mendengar ceramah kita, sikap dan pemikiran mereka tidak juga berubah.

Oleh hal yang demikian, apabila kita berucap di depan hadirin, sedikit humor adalah baik. humor yang sedikit ialah humor yang membuat orang tersenyum, bukan yang membuat orang ketawa. Apabila hadirin ketawa terbahak-bahak, nanti mereka seronok dengan humor itu tetapi lupa kepada tujuan dan maksud kita yang lebih besar. 

Thursday, 26 April 2012

Situasi 34: Antonim


Asal perkataan antonim adalah daripada perkataan bahasa Yunani Kuno, iaitu ‘Onoma’ yang beerti nama dan ‘anti’ yang beerti melawan ( Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin, 2004: 263 ). Jika dilihat dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, antonim didefinisikan sebagai kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain, misalnya tinggi lawannya rendah ( 2007: 69 ). Contoh-contoh perkataan yang biasa disebut antonim ialah:


Besar lawannya kecil
Lebar lawannya sempit
Gemuk lawannya kurus
Nipis lawannya tebal

Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari ( 2009: 90 ) menyatakan bahawa antonim dapat diklasifikasikan kepada tiga bahagian utama iaitu antonim berpasangan, antonim berperingkat dan juga antonim berhubungan.

Antonim berpasangan

Antonim berpasangan atau disebut juga sebagai kekomplimentarian merupakan kata nama yang sering dianggap mempunyai makna berlawan, tetapi apabila diteliti lebih sesuai dianggap sebagai pasangan ( Abdullah Hassan, 2005: 230 ). Item-item yang biasanya dilihat saling melengkapi antara satu sama lain. Misalnya:


Lelaki / Perempuan
Berkahwin / Bujang
Hidup / Mati
Siang / Malam

Antonim berperingkat

Kata adjektif merupakan golongan kata yang paling kerap dikaitkan dengan antonim berperingkat. Contoh antonim kata adjektif atau kata sifat termasuklah:

Putih lawannya hitam
Tua lawannya muda
Kecil lawannya besar
Lebar lawannya sempit

Antonim berhubungan

Menurut Abdullah Hassan ( 2005: 230 ), antonim berhubungan ialah perkataan yang berlawanan makna, tetapi maknanya berhubungan. Antonim berhubungan juga disebut sebagai konversi ( converses ) iaitu hubungan antara dua maujud dari sudut pandangan berganti. Contoh antonim berhubungan adalah seperti berikut:

Guru lawannya murid
Turun lawannya naik
Majikan lawannya pekerja
Beli lawannya jual

Sebenarnya, terlalu banyak perkataan yang bertentangan atau berlawanan makna, namun kata tersebut lebih menjurus kepada pertentangan pada makna-makna tertentu. Tuntasnya, antonim ternyata salah satu stail pemberian makna secara kaedah tradisional dalam semantik. Sungguhpun begitu, lazimnya antonim hanya diketahui umum sebagai kata berlawanan makna semata-mata.


Wednesday, 25 April 2012

Situasi 33: Peristilahan Undang-Undang


Kumpulan kami iaitu kumpulan 3 telah membentangkan tugasan kursus Sosiolinguistik bahasa Melayu yang bertajuk "Perembangan bahasa Melayu sebagai bahasa kehakiman" dalam kelas Sosiolinguistik pagi tadi. Pada entri kali ini, saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan salah satu elemen dalam "Perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa kehakiman" iaitu "Peristilahan Undang-undang". 

Kata- kata baharu yang digubal disebut istilah, iaitu bentuk linguistik yang terdiri daripada sama ada satu kata atau frasa yang mempunyai makna kamus yang sempurna bagi sesuatu bidang tertentu. Makna kamus ini sebenarnya berbeza daripada makna konotasi, makna figuratif dan makna konteks yang di dalamnya terdapat pengaruh perasaan dan tanggapan dalam budaya. Sebaliknya makna kamus merupakan pencerminan konsep tertentu atau beberapa integrasi konsep yang sesuai bagi sesuatu bidang tertentu. 


Nik Safiah Karim dan Faiza Tamby Chik ( 1994: 82 ) menyatakan bahawa pembinaan istilah undang-undang, seperti pembinaan istilah bidang-bidang lain, telah dilakukan dengan prosedur yang tertentu yang telah diatur dengan agak perinci oleh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia. Pada dasarnya kerja penggubalan istilah bidang undang-undang, seperti juga pembinaan istilah-istilah bidang lain, ialah kerja “penterjemahan” dan “pemadanan”.

Penelitian terhadap istilah-istilah bidang undang-undang yang tergubal menunujukkan istilah-istilahnya terdiri daripada beberapa sumber. Antaranya:

Bahasa Melayu sendiri
Bahasa Melayu sendiri, seperti sempadan (boundry), tipu (cheat), suku (clan), peras (extort), denda (fine), pindah (transfer), beli (purchase), pekerja (employe), utusan (envoy), hukuman (sentence), dengar cakap( hearsay ), budak (infant), tunda (postpone), anak angkat (adopted child). 

Sumber dialek atau bahasa serumpun
Sumber dialek atau bahasa serumpun seperti calon( candidate), sogok (bribe), kamar (chamber), sandera( hostage), burunan (fugitive), muncikari (procurer/pimp), bajingan (villain).

Istilah-istilah pinjam terjemah
Istilah-istilah pinjam terjemah seperti penzahiran dokumen (discovery of document), perlindungan mutlak (absolute privilege), kecederaan badan (bodily harm), penghinaan mahkamah (contempt of court), pembubaran perkahwinan (dissolution of marriage), mengaitkan pengetahuan (impute knowledge).

Istilah-istilah yang digubal secara transliterasi
Istilah-istilah yang digubal secara transliterasi, iaitu istilah-istilah yang meminjam label asal dalam bahasa sumber tetapi ejaannya sahaja yang disesuaikan dengan sebutan dan ejaan bahasa Melayu seperti liabiliti( liability), litigasi (litigation), plaintif (plaintiff), defendan( defendant ), undang-undang sivil (civil law), akta (act), parol (parole), ekuiti (equity) dan lain-lain.

Peminjaman secara terus
Peminjaman secara terus, iaitu tanpa mengubah apa-apa pun termasuk pengekalan ejaan dan sebutan, terutamanya dari bahasa Inggeris seperti Hansard, Home Guard, Common Law, Alien; bahasa Perancis seperti cy-pres, cestui(s)-que-trust, feme sole, force majeure, autrefois acquit, autrefois convit dan bahasa Latin seperti prima facie, pro-rata, locus standi, abinitio, ratiodecidendi, actus reus, mens rea, audi alterm partem dan bona fide

 ( Nik Safiah Karim dan Faiza Tamby Chik, 1994: 82-83 )Tinjauan sepintas lalu menunjukkan terdapat juga banyak unsur pinjaman daripada bahasa asing seperti Arab, Perancis, Itali, Melayu, Cina dan Latin misalnya sugar, sherbet satan, galley, minaret ( bahasa Arab ), voir dire, feme sole, pour autrui, fait accompli, vis-à-vis, profit a prendre, centui que trust ( Perancis ), orang utan, amuk, rambutan, durian ( Melayu ), tea, typhoon ( Cina ), del crede agent, pizza, makaroni, spaghetti ( Itali ), dan ex gratis, harbeas corpus, locus standi, obiter dicta, bona fide, non est factum, audi alteram partem ( Latin ).

Penggubalan istilah undang-undang telah memberi beberapa kesan dalam bahasa Melayu. Antaranya ialah pertambahan bilangan kata bahasa Melayu dan membantu membesarkan saiz perbendaharaan kata bahasa Melayu. Kesan lain ialah penggayaan bahasa Melayu dengan konsep-konsep baharu melalui penggubalan cara transliterasi dan pinjaman terus, misalnya:

Akses ( access ), akru ( accrue ), akuiesens ( acquiescence ), akta ( act ), admiralti ( admiralty ), agresi ( aggression ), aset ( asset ), award ( award ), bailif ( bailiff ), broker ( broker ), catel ( chattel ), dures ( duress ), dan lain-lain.

Consensus ad idem, bona fide, audi alteram partem, harbeas corpus, stare decisis dan lain-lain.

Antara kesan sampingan penggubalan istilah dengan cara pendekatan ini ialah terhasilnya tambahan sistem bunyi bahasa Melayu, misalnya bertambah lagi kehadiran bunyi (j) di akhir kata, miaslnya caj (charge), demuraj (demurrage), surcaj (surcharge) dan salvaj( salvage). Selain itu, bentuk kata-kata bahasa Melayu dibanjir pula oleh morfem-morfem terikat yang pada satu masa dahuu tidak wujud dalam bahasa Melayu misalnya pro- (pro-forma, pro-rata), ad- (ad hoc, ad valorem), -si( provasi, pengagresi), -ori (mandatori, interlokuri), -iti( minoriti),-if (perjanjian kolektif, tindakan eksekutif), -isme (totalitarianisme), dwi- (dwibahagian, dwipihak), dan –sial (kepentingan benefisial).


Sebagai kesimpulannya, bahasa Melayu dalam bidang kehakimanharuslah diperkukuhkan lagi penggunaannya. Usaha-usaha meningkatkan penguasaan bahasa Melayu laras undang-undang perlulah diberi perhatian yang serius oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab.

Tuesday, 24 April 2012

Situasi 32: Kesalahan Penggunaan Kata Penguat


Pada cuti pertengahan semester yang lepas iaitu bersamaan dengan 15 April 2012, saya dan beberapa orang sahabat yang berasal dari Sabah dan Sarawak telah membuat lawatan ke Melaka Bandaraya Bersejarah. Sesampainya di sana, kami telah melawat beberapa tempat yang menarik. Antaranya ialah kapal, muzium, kota A. Famosa, menara Taming Sari dan River Cruise. Kami telah meluangkan masa seharian di sana sambil menikmati keindahan bandaraya bersejarah yang tetap gah sejak berdekad lamanya. Kami bertolak dari kolej tepat pukul 8.30 pagi dan sampai di sana pukul 12 tengahari.

Pada pukul 9 malam, kami telah menikmati keindahan river cruise pada waktu malam. Selepas itu, kami berhasrat untuk menaiki bot untuk melihat keindahan sungai Melaka. Setelah membeli tiket masuk, kami pun mengambil tempat duduk masing-masing di dalam bot tersebut. Pemandu bot mengatakan bahawa pejalanan mengambil masa lebih kurang 45 minit. Kami berasa sangat teruja dan berasa kagum dengan keindahan bandaraya bersejarah tersebut. Sungguh indah permandangan pada waktu malam!
Semasa dalam pejalanan, pemandu bot telah menerangkan serba sedikit tentang sejarah sungai Melaka dan pelbagai perkara yang menarik berkenaan negeri Melaka. Semasa pemandu bot memberitahu kami bahawa hotel-hotel atau tempat penginapan di Melaka sangat murah, saya sedikit terkejut apabila mendengar ayat yang telah digunakan olehnya.

“Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, hotel-hotel dan tempat penginapan di sini amat sangat berpatutan harganya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh datang bila-bila.”

Lantas saya bermonolog dalam hati. Pak cik ni salah penggunaan kata penguat laa…dia guna dua kata penguat dalam satu ayat yang sama.

Kesalahan penggunaan kata penguat jelas kelihatan dalam ayat yang telah diucapkan oleh pak cik tersebut iaitu penggunaan kata pengguat amat dan sangat dalam satu ayat yang sama. Sebenarnya, kata penguat tidak boleh digunakan secara berturut-turut. Contohnya:

Paling sangat besar
Sangat amat bijak

Salah satu daripada kata penguat tersebut harus disingkirkan. Contohnya:

Sangat besar
Sangat bijak
Monday, 23 April 2012

Situasi 31: Kesantunan Dalam Berbahasa


Orang Melayu sangat memandang tinggi budaya masyarakat yang bersopan santun sehingga nama panggilan terhadap seseorang dapat menentukan sikap, kelas sosial, pendidikan dan hubungan antara pemanggil dan individu yang dipanggil, sekali gus memperlihatkan keperibadian mereka. Kesantunan berbahasa dapat dilihat dari segi pemilihan kata (diksi) yang menunjukkan aspekberbudi bahasa dan pengetahuan yangtinggi dalam bidang bahasa, sapaan yangtepat kepada sasaran, nada suara yanglembut sesuai dengan situasi, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dan aspek-aspek lain yang memperlihatkan nilai-nilaiyang baik. Kesantunan dalam berbahasa perlu dipupuk dan disemaikan dalam kalangan masyarakat dari semasa ke semasa untuk keharmonian dankesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesantunan berbahasa diertikan sebagai kesopanan dan kehalusan etika menggunakan bahasa, baik dalam bentuk lisan mahupun dalam bentuk tulisan. Dalam masyarakat Melayu,kesantunanberbahasa sangat penting kerana bahasamelambangkan kahalusan budi, kesopanan, dan tingkah laku penutur danmasyarakat bahasa tersebut.


Kesantunan, dalam konteks yang lebih luas, tidak merujuk kepada kesantunan berbahasa semata-mata tetapi juga merujuk kepada aspek nonverval seperti tingkah laku, mimik muka,dan nada suara. Dalam konteks kesantunan berbahasa pula, Asmah Hj. Omar (2000) mengaitkannya dengan penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak pendengar. Keadaan yang demikian akan menimbulkan suasana hubungan yang harmoni antara penutur dan pendengar. 


Kesantunan verbal bermaksud kesantunan yang diperlihatkan secara lisan atau bukan bertulis. Bahasa halus digunakan dengan meluas dalam ungkapan bertatasusila. Bahasa halus ini digunakan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain semasa berkomunikasi.


Contoh:


Terima kasih, selamat datang, sila masuk, jemput duduk, tolong hulurkan bantuan, minta kerjasama 
Penggunaan bahasa halus juga melibatkan intonasi yang sesuai,iaitu ditandai nada pengucapan yang rendah ,lembut, dan sesuai,walaupun sewaktu menyindir,tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Kesantunan dalam berbahasa juga dapat dilihat daripada penggunaan kata panggilan atau rujukan kehormat yang betul dan sesuai. Kesilapan dalam penggunaan kata panggilan atau rujukan kehormat boleh menyebabkan seseorang berasa tersinggung dan marah. Dalam Bahasa Melayu, penggunaan kata ganti nama diri orang berkait rapat dengan bentuk sapaan yang mengambil alih kata ganti nama untuk memberikan penghormatan atau kemuliaan kepada seseorang. Contohnya, sekiranya seseorang itu pensyarah yang berpangkat doktor falsafah, adalah menjadi kesilapan besar sekiranya kita memanggil beliau dengan panggilan encik. 


Kesantunan bukan verbal merupakan bahasa komunikasi bukan lisan yang melibatkan isyarat tangan, air muka dan gerakan badan. Kesantunan bukan verbal mampu menggambarkan personaliti, tujuan dan status sosial seseorang individu. Komunikatif lisan yang disepadukan dengan bahasa tubuh akan lebih berkesan dan maksud yang disampaikan lebih jelas. Gerakan anggota badan kita mampu menyampaikan mesej yang akan difahami oleh orang lain. Contohnya, gerakan mata ke sana dan ke mari menunjukkan seseorang itu tidak berminat melihat dan mendengar sesuatu yang disampaikan kepadanya. Mata dan dahi berkerut menunjukkan seseorang itu berminat tetapi tidak percaya. Mata berkelip lebih laju daripada biasa menunjukkan seseorang tersebut sedang berdusta dan sekiranya seseorang itu tidak memandang mata seseorang yang berbual dengannya, ini menunjukkan bahawa dia sedang malu. Mimik muka mempunyai pelbagai maksud yang tersirat yang dapat diterjemahkan maknanya dalam komunikasi bukan lisan. Air muka boleh menggambarkan emosi, perasaan, harapan, menambat hati seseorang atau perasaan kurang senang. Jalinan komunikatif yang mesra bermula dengan air muka yang jernih.


Kesimpulannya, kesantunan dalam berbahasa amat penting dalam kehidupan umumnya kehidupan bermasyarakat. Kita haruslah berbudi bahasa ketika berkomunikasi dengan sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa, kaum dan agama seseorang. Budi bahasa mencerminkan keperibadian serta jiwa kita. Oleh hal yang demikian, bersama-samalah kita memupuk sikap berbudi bahasa dalam kehidupan. 

Friday, 20 April 2012

Situasi 30: Amalan Berterima Kasih


Terima kasih pak cik

Terima kasih cikgu


Terima kasih sebab ambilkan air untuk mama

Terima kasih sebab picit kepala mama

Terima kasih saudari

Terim kasih kakak


Ucapan terima kasih di atas biarpun ringkas dan diungkapkan secara bersahaja atau spontan, namun mampu meninggalkan kesan yang mendalam dan bermakna kepada diri pendengar. Pendengar akan berasa dihargai dan sejuk hati apabila mendengar ungkapan yang ikhlas ini. Ucapan terima kasih ini sepatutnya sinonim dan sebati dalam jiwa kita sebagai masyarakat yang berbilang kaum dan hidup saling tolong-menolong. Kita sewajarnya mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah menolong serta berbuat baik kepada kita walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Ungkapan ini biarpun ringkas tetapi sangat bermakna tetapi tidak ramai yang sudi melafazkannya. Contohnya, saya sering ternampak segelintir mahasiswa/ mahasiswi yang berlalu turun dari bas tanpa menoleh dan mengucapkan terima kasih kepada pemandu bas. Bahkan mereka menghentak kaki dengan kasar ketika turun dari bas disebabkan mereka merasakan lambat ke kelas disebabkan kelewatan pemandu bas tiba di kolej kediaman masing-masing. Bagi saya, amalan sebegini agak memalukan kita sebagai mahasiswa/mahasiswi pendidik kelak. Oleh hal yang demikian, sikap tidak sopan ini haruslah dikikis dari kehidupan kita.Ungkapan terima kasih ini sangat sinonim dalam kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup bersatu padu berteraskan konsep satu Malaysia. Amalan berterima kasih yang diamalkan menggambarkan keperibadian kita yang menghargai setiap kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Bagi orang yang selalu mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang berbuat baik kepadanya, dia akan berasa janggal sekiranya tidak mengucapkan terima kasih walau di mana-mana dia berada sekalipun. 

Amalan mengucapkan terima kasih sewajarnya dipupuk oleh ibu bapa ketika anak-anak masih kecil lagi bak kata pepatah “Melentur buluh biarlah dari rebungnya.” Nescaya, anak-anak akan mengamalkan ajaran tersebut sehingga ke akhirat. 

Thursday, 19 April 2012

Situasi 29: Kerancuan Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Media


Media cetak ataupun media elektronik memainkan peranan yang sangat penting dalam menyebarkan dan menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Tambahan pula, teknologi media yang semakin canggih serta berkeupayaan menyampaikan maklumat dengan cepat dan pantas. Bahasa merupakan wahana terpenting untuk menyampaikan maksud dalam sesuatu media. Oleh hal yang demikian, penggunaan bahasa dalam media amat mempengaruhi gaya berbahasa dan berkomunikasi masyarakat kita.

Media seperti televisyen dan filem bukan sahaja mementingkan aspek maklumat dan hiburan semata-mata malah memainkan peranan dan tanggungjawab untuk menyebarluaskan penggunaan bahasa yang baik, gramatis dan indah. Kerancunan berbahasa sewajarnya dihindarkan.

Kerancuan penggunaan bahasa dalam media elektronik berlaku dalam dua aspek utama iaitu aspek ejaan dan kecenderungan mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Contohnya seperti yang ditonjolkan oleh penulis skrip filem Melayu dalam filem Bohsia, KL Gangster, Hantu Kak Limah Balik Rumah, dan sebagainya. Dalam konteks ini, para pencipta filem secara tidak langsung telah bertanggungjawab dalam mencemarkan bahasa Melayu kita yang suci murni. Bahasa slanga juga merupakan merupakan bahasa yang begitu diagung-agungkan oleh sesetengah pencipta filem Melayu kini. Antara bahasa yang kerap digunakan dalam filem yang membawa kepada pencemaran bahasa:


Der = Brader ( Abang )

Dow = Bodoh

Balak = Teman lelaki

Kencing = Mempermainkan

Wa = Saya

Lu = Kamu

Bro = Abang

Penggunaan bahasa slanga serta percampuran bahasa ini merupakan faktor terpenting dalam menyumbang kepada pencemaran bahasa. Oleh hal yang demikian, bersamalah kita bangkit mempertahankan serta memelihara kesucian bahasa kita yang tercinta.

Wednesday, 18 April 2012

Situasi 28: Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Nama Diri


Kesalahan penggunaan kata ganti diri sering berlaku dalam penulisan umumnya dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Kesalahan penggunaan kata ganti nama diri ini akan menyebabkan kecacatan dalam penulisan dan boleh menyebabkan seseorang berasa tersinggung dan marah. Terdapat beberapa kesalahan penggunaan kata ganti nama diri dalam kehidupan seharian. Antaranya:

Ketidaksesuaian penggunaan kata ganti nama diri mengikut kedudukan seseorang, suasana ketika bercakap, hubungan seseorang yang lain ketika sedang bercakap:

Salah: Encik Harris merupakan pengurus syarikat ini. sekarang dia sedang berkursus di Singapura
Betul: Encik Harris merupakan pengurus syarikat ini. sekarang beliau sedang berkursus di Singapura

Kata ganti nama diri bentuk jamak digandakan:

Salah: “Marilah kita sertai mereka-mereka yang baru datang itu.” kata Salina
Betul: “Marilah kita sertai mereka yang baru datang itu.” kata Salina

Kata ganti nama diri mereka dan ia digunakan merujuk kepada haiwan, benda, perkara dan konsep:

Salah: Si Hitam sangat lembut bulunya. Ia juga berwarna menarik.
Betul: Si Hitam sangat lembut bulunya dan berwarna menarik.

Kata ganti nama diri ketiga bertugas sebagai kata nama pelaku dalam ayat pasif:

Salah: Beg ia telah diselongkar ketika sedang bersenam di padang.
Betul: Begnya telah diselongkar ketika sedang bersenam di padang.

Kata ganti nama diri ketiga ia dan nya digabungkan menjadi ianya:

Salah: Gejala penagihan dadah dalam kalangan pelajar perlu dibanteras kerana bimbang ianya semakin menular.
Betul: Gejala penagihan dadah dalam kalangan pelajar perlu dibanteras kerana dikhuatiri semakin menular.

Kata ganti nama diri singkat iaitu kau, ku, mu, dan nya dieja berasingan dengan kata lain yang menyertainya:

Salah: Tolong kau ambilkan aku segelas air.” Kata Siti
Betul: “Tolong kauambilkan aku segelas air.” Kata Siti

Kesalahan penggunaan kata ganti nama diri ini seharusnya dielakkan agar ayat yang digunakan tidak kelihatan janggal dan seterusnya mencacatkan maksud ayat tersebut. Pengguna bahasa sewajarnya peka dan prihatin terhadap kesalahan penggunaan bahasa agar bahasa tetap terpelihara dan terjaga serta tidak tercemar.Tuesday, 17 April 2012

Situasi 27: Gaya Bahasa Metafora


Perkataan Metafora dikatakan berasal daripada perkataan Greek, iaitu “meta” bermaksud  “atas” manakala “pherein”  bermakna  “diangkat”. Oleh itu metafora merujuk kepada satu set proses linguistik di mana sesetengah karakteristik sesuatu subjek “diangkat ke atas” atau dipindahkan kepada objek yang lain.  Oleh hal yang demikian, objek yang kedua dituturkan atau diaplikasikan seolah-olah ia berada pada kedudukan objek yang pertama.

Metafora ialah perbandingan antara dua perkara yang berlainan sifat tetapi mempunyai sesuatu yang sama. Corbett dan Connors ( 1999: 396 ) menggandingkan metafora dan simile kerana beranggapan kedua-duanya mempunyai kesamaan ciri. Faktor yang membezakan kedua-duanya ialah cara perbandingan itu diekspresikan. Rahman Shaari ( 1993: 1 ) menyatakan metafora ialah bahasa kiasan yang menyatakan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang lain. Sesuatu objek atau abstrak diberikan sifat objek lain dengan menggangap objek yang kedua itu mempunyai aspek persamaan dengan pokok yang pertama.

Strategi metafora bertujuan membandingkan dua hal atau benda untuk menciptakan suatu kesan mental yang hidup walaupun tidak dinyatakan secara tersirat dengan penggunaan kata-kata bandingan seperti bak, laksana, seperti, sebagai dan lainnya dalam simile. Berikut merupakan contoh-contoh metafora:


Perahu duka

Sungai kehidupan

Ladang kesabaran

Bunga kebahagiaan

   Lembah durjana

   Langit kehidupan