Monday, 28 May 2012

Daftar Kata atau IstilahSosiolinguistik - Kajian tentang bahasa yang berkaitan dengan masyarakat. Ilmu sosiolinguistik merangkumi bahasa, pemikiran dan kebudayaan, bahasa dan pemikiran dalam tindakan, dialektologi, etnografi komunikasi, bahasa merentas budaya, sosiologi bahasa, multilingualisme dan psikologi sosial bahasa.

Sosiologi- Ilmu yang meliputi segala jenis hal tentang masyarakat, kajian ilmiah tentang struktur sosial, ilmu yang berkenaan dengan bentuk-bentuk tindakan manusia dalam masyarakat dan ilmu yang berkenaan dengan ciri-ciri umum dan hubungan antara ilmu-ilmu sosial yang lain.

Linguistik Ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang bahasa. Bidang Linguistik merangkumi semua segi komunikasi manusia dari bunyi bahasa kepada seluruh kerencaman pemikiran manusia yang dinyatakan dalam bentuk lisan dan tulisan.

Idiolek- Variasi bahasa seseorang individu

Dialek- Satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, loghat, pelat.

Etnografi- Cabang antropologi yang berkaitan dengan pemerian saintifik tentang masyarakat manusia.

Etnologi - Cabang antropologi yang mengkaji rumpun (suku, kumpulan) bangsa manusia dan pelbagai aspek kebudayaannya serta perhubungan antara satu bangsa dgn yang lain.

AntropologiPengajian saintifik tentang asal usul manusia ( perkembangan fizikal dan budayanya, ciri-ciri rasnya dan adat resam, serta kepercayaannya ).

Psikolinguistik Ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dgn perilaku dan akal budi manusia.

Neurologi Kajian tentang anatomi, fisiologi dan  penyakit sistem saraf.

Mikrososiolinguistik- Kajian tentang hubungan antara struktur linguistik dan struktur sosial pada paras interaksi bersemuka ( F. Penalosa, 1981 ). Kajian tentang komponen interaksi bersemuka (face-to-face) sebagaimana berlaku yang berkait dengan struktur formal bahasa. Komponen ini termasuklah peserta, suasana, fungsi interaksi, tajuk, pesanan dan saluran ( Ervin- Tripp, 1971 )

Makrososiolinguistik - Menumpukan perbahasan dan kerja pada populasi yang banyak, institusi kebangsaan dan dasar bahasa di peringkat kebangsaan ( Dell Hymes, 1980 ). Konsep makro adalah lebih luas dan mempunyai kaitan dengan bidang lain seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, sains, politik & berdasarkan bilangan kumpulan manusia ( Robert T. Bell, 1976 ). Bidang makrososiolinguistik termasuklah perancangan bahasa, pengajaran bahasa, dasar bahasa dan penggunaan bahasa.

Perancangan Status - Perancangan menetapkan bahasa kebangsaan, bahasa kedua, bahasa rasmi, bahasa pengantar dan sebagainya.

Perancangan Korpus -  Pemilihan tulisan seperti Akta Bahasa 1963 menetapkan tulisan rumi sebagai tulisan rasmi  bahasa Melayu, sistem Ejaan Rumi bahasa Melayu yg dilancarkan penggunaannya oleh YAB Tun Abdul Razak pd 16 Ogos 1972, sebutan baku yg diisytihar penggunaanya pada tahun 1988 dan pertembungan bahasa berlaku disebabkan terjadinya pertembungan budaya.

Bahasa inklusif - Bahasa yg ditempatkan di atas sesebuah bahasa atau beberapa jenis bahasa yang sedia ada. Bahasa ini ada sifat dan ciri yg tinggi,  unggul dan  mengatasi bahasa-bahasa lain yang ada dalam sesebuah negara tersebut. contoh bahasa inklusif adalah seperti bahasa Kebangsaan, bahasa Rasmi, Lingua Franca, bahasa Pijin, bahasa Kreol dan bahasa Koine .

Bahasa pijin - Bahasa campuran antara dua atau lebih bahasa. Bahasa yg terbentuk tidak boleh dikategorikan kepada salah satu bahasa asal.

Bahasa kreol - Bahasa pijin yg tlh menjadi bahasa pertama atau bahasa ibunda. Biasanya percampuran antara bahasa penjajah dgn bahasa peribumi. Contohnya, Kreol Portugis di Macau dan Melaka, Kreol Cina Baba di Melaka. Kreol Osing di Jawa Timur ( bahasa Jawa + madura + Bali ).  

Bahasa koine - Sama dengan lingua franca iaitu bahasa yang digunakan oleh semua orang dalam satu wilayah atau  daerah. Bahasa koine adalah dialek yang menjadi bahasa standard yang sepunya bagi daerah yang secara politik dalam satu kesatuan.

Bahasa ekslusif - Bahasa yang digunakan dalam kelompok tertentu sama ada dalam kelompok sepekerjaan, puak, subetnik dan sebagainya. Bahasa eksklusif terbatas penggunaannya kerana diajar kepada penutur yang terbatas dalam kelompok dalaman mereka sahaja sama ada dari segi daerah, kumpulan, kelas atau kelompok. Contoh bahasa ekslusif adalah seperti bahasa Arkaik (Archaic), bahasa slanga, bahasa Argot, bahasa khusus, bahasa rahsia, dialek dan bahasa arkaik.

Bahasa slanga - Satu kelainan bahasa yang dicirikan oleh kosa kata yang baru digubal dan sifatnya cepat berubah. Bahasa ini sering digunakan oleh golongan muda seperti pelajar universiti atau golongan profesional untuk komunikasi dalaman bagi menghindarkan daripada diketahui oleh komuniti bahasa yang lain. Dalam bahasa ini,  kata-kata baru muncul dan kemudian hilang dengan cepat.

Bahasa argot - Dikenali juga sebagai cant dan lingo. Bahasa argot merupakan jargon yang khusus bersifat setempat atau kumpulan sosial atau kumpulan sepekerjaan terutama sekali dalam kalangan masyarakat kelas bawah.

Bahasa rahsia - Bahasa yang digunakan untuk perisikan, pengedaran dadah dan lain-lain. Bahasa ini memang sengaja dibuat demikian supaya dapat disimpan kerahsiaan kegiatan mereka.

Bahasa khusus Bahasa khas yang digunakan dalam bidang profesional tertentu seperti para juruterbang dan lain-lain. Bahasa ini sangat khusus sehingga sukar diketahui oleh golongan lain.

Bahasa baku - Bentuk bahasa yang telah dikodifikasikan, diterima oleh masyarakat dan berperanan sebagai contoh kepada komuniti bahasa yang lebih besar. Bahasa baku berfungsi untuk menyatukan para penutur sama ada yang bersifat individu atau kumpulan dalam komuniti yang lebih besar, memberi martabat kepada mereka yang telah menguasainya dengan baik dan rujukan yang menjadi asas untuk menilai ketepatan.

Bahasa pasar Bahasa basahan sehari-hari untuk urusan seharian yang pada kebiasaannya wujud campuran unsur-unsur bahasa lain, iaitu dari segi kosa kata, sebutan dan ungkapan.

Bahasa pertamaDikenali sebagai bahasa ibunda iaitu bahasa yang mula-mula dipelajari sejak kecil.

Bahasa kedua Bahasa yang dipelajari setelah mempelajari bahasa pertama..

Ragam bahasa - Beberapa jenis bahasa khas yang merupakan bahasa dalam karangan atau percakapan kerana menguatkan tujuan kata dan mempertajamkan hasilnya kepada faham pendengar dan pembaca. Terdapat beberapa jenis ragam bahasa iaitu bahasa sindiran, bahasa menggiat, bahasa mengejek, bahasa terbalik, bahasa merajuk, bahasa tempelak, bahasa herdik, bahasa melampau, bahasa merendah, bahasa naik, bahasa turun,  bahasa seruan atau mengeluh, bahasa berulang, bahasa bertimbal, bahasa bukan dan bahasa jenaka.

Bahasa sindiran - Perkataan yang ditujukan maksudnya kepada seseorang dengan tidak disebutkan dengan tepat, hanya disigung dengan dikias-kiaskan atau diarahkan kepada perkara lain kerana tidak suka hendak menyebutnya terang-terang. Contohnya, cincin baiduri di dalam puan.

Bahasa menggiat - Tidak tepat, seakan-akan sindiran juga tetapi tidak berisi kiasan. Tujuannya untuk mengusik, bersenda-senda atau bersungguh-sungguh betul, sehingga orang yang terkena menjadi malu. Contohnya, Tak tahukah, kita ‘kan sudah jadi mahasiswa universiti?

Bahasa mengejekBahasa yang mengata akan seseorang atau sesuatu kumpulan dengan perkataan yang tepat tetapi dengan gaya yang mengajukkan keburukannya serta mempermain-mainkan dia supaya nampak bodohnya, atau sia-sianya atau supaya ditertawakan orang. Contohnya, Gelagat buah rambutan jantan, orang berbunga awak berbunga, orang berbuah awak haram.

Bahasa terbalikBahasa yang menggunakan perkataan berakas (terbalik) daripada maksud yang dikehendakkan dan orang faham akan maksudnya. Contohnya,  “Pergi panjat lagi pokok tu”, kata emak semasa memarahi anaknya yang telah jatuh daripada pokok yang dipanjatnya.

Bahasa merajuk - Bahasa orang yang kecewa dan berkecil hati kerana sebab-sebab tertentu. Contohnya,  Kita ni melukut di tepi gantang, masuk tak menambah, keluar tak meluakkan.

Bahasa tempelak Bahasa yang mengatakan sesuatu kepada seseorang secara tepat dan langsung. Contohnya, Dulu telah saya katakan, jangan buat begini, sekarang kan susah semua.

Bahasa herdikBahasa tempelak yang lebih keras dan bernada mengejek. Contohnya, Kalau dah datang ke mari, tolonglah kami semua, jangan datang nak menyemak saja.

Bahasa melampau Bahasa untuk membesar-besarkan dan melebih-lebihkan daripada yang sebenarnya. Contohnya, sebulan dagang menggalas, jejak ditikam mati juga, setitik darah ke daratan,  setahun padi tak jadi, setitik darah ke lautan,  setahun ikan tak main.

Bahasa merendahKebalikan daripada bahasa melampau. Contohnya, kain bersuji di atas atap, baharu dikelim lalu dipakai, jikalau sudi tuanku santap, sirih kering pinangnya kotai.

Bahasa naik - Bahasa yang menyebutkan sesuatu daripada yang paling rendah, kemudian perlahan-lahan, langkah demi langkah naik ke atas hingga ke puncak. Contohnya, mula-mula dia mengambil duit saku dua ringgit, kemudian dia mencuri beberapa puluh ringgit, selepas itu dia meragut rantai leher orang, akhirnya dia merompak dan membegal.

Bahasa turun - Bahasa yang lawan kepada bahasa naik.

Bahasa seruan atau mengeluh - Bahasa yang digunakan untuk mengeluarkan perasaan kecewa dan sebagainya tetapi tidak dilepaskan kesemua perasaan tersebut. contohnya, ah…tak dapat kugambarkan perasaan kasihku padamu.

Bahasa berulangBahasa yang diulang-ulang untuk menguatkan maksud atau tujuannya. Contohnya, sayang, sayang, sayang sayang sayang.

Bahasa bertimbalBahasa yang mempertentangkan dua keadaan yang seolah-olah berlawanan. Contohnya,  kendur berdenting-denting, tegang berjela-jela, dekat tak tercapai, jauh tak berantara.

Bahasa bukan - Ragam bahasa yang memakai kata bukan mendahului sesuatu kata lain. Contohnya, bukan main cantik perempuan ini.

Bahasa jenaka - Bahasa yang memakai satu perkataan dengan dua makna. Contohnya, makan hati berulam jantung.

Bilingualisme - Seseorang yang mengetahui dan menguasai dua bahasa dan mengamal serta menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari.

Percampuran kodDikenali juga sebagai Code-mixing. Berlaku apabila seseorang menukar bahasanya secara berganti-ganti untuk satu tajuk yg sama.

Asimilasi bahasa - Biasanya berlaku dalam kalangan imigran yang telah menerima bahasa tempat yang mereka tinggal. Apabila sampai pada generasi penerusnya, mereka mengambil terus bahasa tempat mereka tinggal dan tidak menggunakan bahasa ibu bapa mereka. Pengasimilasian bahasa berlaku serentak dengan pengasimilasian budaya.

Dwiglosia atau diglosia - Penggunaan dua bahasa yang berlainan atau dua kelainan bahasa yang satu tinggi, rasmi dan formal sedangkan yang satu lagi rendah, tidak  rasmi dan basahan. Digunakan dalam lingkungan yang berlainan tetapi dalam satu komuniti bahasa yang sama. Contohnya, bahasa Melayu baku dgn dialek Melayu.

Poliglosia - Wujud dalam suasana kepelbagaian bahasa, dialek atau laras bahasa yang kedudukannya pelbagai – tinggi, formal, rasmi, rendah, tidak  formal, tidak  rasmi dan basahan. Poliglosia terdiri daripada beberapa jenis iaitu, kumpulan dalaman (intra-group), antara kumpulan (inter-group), laras bahasa (Register), tingkat tutur (speech level), bahasa istana – bahasa kebanyakan.

Multilingualisme - Dalam sesebuah negara mempunyai banyak bahasa yang dituturkan oleh pelbagai etnik yg memiliki bahasa sendiri. Contohnya,  bahasa Melayu dan dialeknya, bahasa Cina dan dialeknya seperti, Hokkien, Hakka atau Khek, Kantonis, Teochew, dan Hainanese (Hailam). 

Friday, 4 May 2012

Situasi 40: Tidak Dilayan


Pada hari Jumaat minggu lepas ( 26 April 2012 ), saya dan kawan telah pergi ke Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan ( ASWARA ) untuk menyaksikan persembahan teater yang bertajuk “Rumah Kedai di Jalan Seladang”. Kami telah bertolak pada pukul 4 petang dari Tanjong Malim menggunakan bas SKS. Kami telah tiba di Kuala Lumpur pada pukul 5.40 petang disebabkan keadaan jalan raya yang sangat sesak. Setibanya di Pudu Sentral, kami telah pergi ke KFC yang berhampiran.

Sesampainya di KFC tersebut, kami telah beratur seperti pelanggan-pelanggan yang lain. Entah mengapa, jurujual tersebut tidak mengendahkan kami langsung. Jurujual tersebut terus memanggil seorang abang di belakang kami dan terus melayannya sedangkan kami berada di bahagian depan abang tersebut langsung tidak dipandangnya. Kami tertanya-tanya di dalam hati. 

Mengapa jurujual tersebut tidak melayan kami sedangkan kami yang berbaris di hadapan abang tersebut.

Pelbagai persoalan bermain di fikiran. 

Adakah kami telah melakukan sebarang kesilapan? 

Rasanya tidak ada sebarang kesilapan yang kami lakukan memandangkan kami baru sahaja sampai ke KFC tersebut dan terus beratur. Kami berasa sangat hairan dengan perlakuan jurujual tersebut. Langsung tidak ada riak kemesraan di wajahnya. Langsung tidak memandang kami. Kami berasa sangat kecewa kerana diperlakukan sebegitu oleh jurual itu. 

Jurujual itu tidak seharusnya berkelakuan sebegitu di hadapan pelanggan. Jurujual tersebut seharusnya menjaga nama baik restoran tanpa menimbulkan persepsi buruk pelanggan terhadapnya. Pekerja yang baik seharusnya melayan pelanggan yang datang dengan sebaik-baiknya. Semoga jurujual tersebut menyedari kesilapan dirinya dan berusaha memperbaiki dirinya.

Thursday, 3 May 2012

Situasi 39: Bahasa Merajuk


Kita sering kali merajuk sekiranya terasa hati atau berkecil hati dengan kata-kata atau perlakuan seseorang yang rapat dengan kita. Apabila berasa kecil hati, mulalah menarik diri, menyepi dan menyendiri. Saya selalu merajuk dengan teman-teman rapat. Maklumlah, kadang-kadang saya boleh menjadi seorang yang sangat sensitif. Perkara sekecil kuman pun boleh menjadi besar seperti gajah. Apabila merajuk, banyak bahasa yang diungkapkan yang menggambarkan bahawa kita sedang merajuk. Contohnya, saya pernah mengungkapkan bahasa seperti ini ketika merajuk dengan kawan-kawan:

Enda ngawa meh wai. Sapa meh aku tok. Baka langit enggau bumi enti dibanding enggau dek. ( Bahasa Iban )

Maksud: Tak apalah…siapalah saya ni, bagaikan langit dengan bumi jika dibanding dengan awak.

Bahasa merajuk ialah bahasa orang yang berasa kecewa dan berkecil hati disebabkan perkara-perkara tertentu yang menyinggung perasaannya. Bahasa merajuk dapat difahami dengan tingkah laku dan ucapan dengan nada yang berbaur kecewa keluar daripada mulut seseorang. Oleh hal yang demikian, kita seharusnya cuba bertolak ansur dan bertimbang dalam sesuatu perkara supaya tidak mengeruhkan lagi keadaan. Kita juga seharusnya sentiasa mengambil kira perasaan orang lain dan jangan mementingkan diri sendiri sahaja.

Contoh  bahasa merajuk:

Orang tak sudi singgah, apa nak buat. Maklumlah pondok kita tak ada hawa dingin.

Kita ni melukut di tepi gantang, masuk tak menambah, keluar tak meluakkan

Tak apalah, saya tahu saya ini ibarat hidung tak mancung pipi tersorong-sorong.


Tuesday, 1 May 2012

Situasi 38: Situasi Berebut Naik Bas


Sebagai mahasiswa/mahasiswi yang tidak mempunyai kenderaan sendiri, situasi berebut naik bas sudah sinonim dalam menjalani kehidupan di universiti. Bas menjadi sumber pengangkutan utama pelajar untuk pergi ke pelbagai destinasi seperti kampus, pekan, dan sebagainya. Setiap kali pergi ke kampus, saya telah melihat pelbagai karenah pelajar yang mencuit hati. Hampir setiap hari saya berhadapan dengan situasi yang merimaskan ini. Pelajar saling tolak menolak antara satu sama lain sehingga saya dapat melihat dengan jelas ada pelajar jatuh tersungkur. Situasi tolak menolak ini agak memalukan kita sebagai mahasiswa/mahasiswi yang terdidik sekiranya masyarakat luar memerhatikan kelakuan yang tidak senonoh ini. Saya juga sering kali mendengar bahasa yang kurang enak didengar setiap kali berhadapan dengan situasi berebut naik bas ini. Pemandu bas tidak ketinggalan dalam melontarkan bahasa yang menyakitkan telinga. Begitu juga dengan segelintir pelajar dengan selamba melontarkan bahasa yang kasar dan kurang selesa untuk didengar.
Antara bahasa yang kurang enak yang sering dilontarkan oleh pemandu bas yang pernah saya dengar:

“Hoi, gila betul. Tak reti nak berbaris ke? Orang gila pun pandai berbaris. Kamu semua ni cikgu. Jadi, berbarislah!”.

“Rasakan! Siapa suruh berebut? Kamu semua ni macam kambing!”

“hoi, beratur! Kamu semua tak belajar Pendidikan Moral ke hah?”

"Hoi, bodoh betul tak reti nak berbaris!"

Saya sedar bahawa perbuatan mahasiswi/mahasiswa ini salah kerana tidak beratur ketika naik bas, tetapi kata-kata serta teguran yang diberikan oleh pemandu bas tersebut tidak sesuai kerana pelajar akan berasa tersinggung dan marah serta kata-kata yang dihamburkan oleh pemandu bas tersebut akan menyebabkan pelajar menyumpah serta memaki pemandu bas tersebut dalam hati. Kata-kata pemandu bas tersebut juga menyebabkan perasaan hormat pelajar kepadanya akan hilang dan berkurangan. 

Situasi 37: Laras Bahasa Istana

Laras Bahasa ialah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya. Laras terdiri daripada pelbagai bidang seperti laras undang-undang, laras sejarah, laras kimia, laras sains, laras agama dan sebagainya. Contohnya, laras iklan : 

Untuk jawapan yang lebih lanjut sila rujuk Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, muka surat 36. Sekian, terima kasih.


Laras bahasa dikaitkan dengan kesesuaian bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Laras bahasa juga bergantng pada ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang sesuatu wacana yang digunakan. Contohnya laras bahasa doa berbeza dengan laras bahasa sukan. Laras turut dipengaruhi oleh latar, penutur, peserta, tujuan dan ayat yang digunakan.


Entri kali ini saya hanya menulis hanya sejenis laras bahasa iaitu laras bahasa istana. Bahasa istana ialah bentuk bahasa yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja, apabila berhubung atau berkomunikasi dengan kerabat diraja, serta apabila menyebut hal-ehwal berkenaan raja. Bahasa istana masih digunakan hari ini biarpun sistem feudal lama hanya tinggal sejarah. Bahasa istana mungkin berasal dari bahasa yang sama tetapi mempunyai kosa kata yang berlainan, atau penggunaan bahasa yang berbeza sama sekali. Sebagai contoh, wangsa Seuna yang pernah memerintah negeri Karnataka menggunakan bahasa Kannada bukannya bahasa Sanskrit sebagai bahasa istana, atau bahasa Arab yang menjadi bahasa istana di Parsi apabila negara tersebut ditakluki oleh orang Arab.


Berikut merupakan beberapa contoh bahasa istana beserta maksudnya:Almarhum    =     Allahyarham

Ampun kurnia    =     Memohon maaf

Beradu     =         Tidur

Berangkat      =       Berlepas / Bertolak

Bercemar duli    =       Berjalan

Berputera      =      Beranak lelaki

Bersabda       =        Berkata

Bersiram      =     Mandi


Beta      =       Saya

Gering    =     Sakit

Hulu       =       Kepala

Iram-iram     =      Payung

Mangkat     =        Meninggal dunia

Makam    =       Kubur

Murka      =      Marah

Putera       =      Anak lelaki

Puteri       =        Anak perempuan

Santap    =      Makan

Bersemayam    =      Duduk

Singahsana    =      Kerusi

Titah      =         Kata perintah