Tuesday, 17 April 2012

Situasi 27: Gaya Bahasa Metafora


Perkataan Metafora dikatakan berasal daripada perkataan Greek, iaitu “meta” bermaksud  “atas” manakala “pherein”  bermakna  “diangkat”. Oleh itu metafora merujuk kepada satu set proses linguistik di mana sesetengah karakteristik sesuatu subjek “diangkat ke atas” atau dipindahkan kepada objek yang lain.  Oleh hal yang demikian, objek yang kedua dituturkan atau diaplikasikan seolah-olah ia berada pada kedudukan objek yang pertama.

Metafora ialah perbandingan antara dua perkara yang berlainan sifat tetapi mempunyai sesuatu yang sama. Corbett dan Connors ( 1999: 396 ) menggandingkan metafora dan simile kerana beranggapan kedua-duanya mempunyai kesamaan ciri. Faktor yang membezakan kedua-duanya ialah cara perbandingan itu diekspresikan. Rahman Shaari ( 1993: 1 ) menyatakan metafora ialah bahasa kiasan yang menyatakan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang lain. Sesuatu objek atau abstrak diberikan sifat objek lain dengan menggangap objek yang kedua itu mempunyai aspek persamaan dengan pokok yang pertama.

Strategi metafora bertujuan membandingkan dua hal atau benda untuk menciptakan suatu kesan mental yang hidup walaupun tidak dinyatakan secara tersirat dengan penggunaan kata-kata bandingan seperti bak, laksana, seperti, sebagai dan lainnya dalam simile. Berikut merupakan contoh-contoh metafora:


Perahu duka

Sungai kehidupan

Ladang kesabaran

Bunga kebahagiaan

   Lembah durjana

   Langit kehidupan

No comments:

Post a Comment