Thursday, 26 April 2012

Situasi 34: Antonim


Asal perkataan antonim adalah daripada perkataan bahasa Yunani Kuno, iaitu ‘Onoma’ yang beerti nama dan ‘anti’ yang beerti melawan ( Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin, 2004: 263 ). Jika dilihat dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, antonim didefinisikan sebagai kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain, misalnya tinggi lawannya rendah ( 2007: 69 ). Contoh-contoh perkataan yang biasa disebut antonim ialah:


Besar lawannya kecil
Lebar lawannya sempit
Gemuk lawannya kurus
Nipis lawannya tebal

Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari ( 2009: 90 ) menyatakan bahawa antonim dapat diklasifikasikan kepada tiga bahagian utama iaitu antonim berpasangan, antonim berperingkat dan juga antonim berhubungan.

Antonim berpasangan

Antonim berpasangan atau disebut juga sebagai kekomplimentarian merupakan kata nama yang sering dianggap mempunyai makna berlawan, tetapi apabila diteliti lebih sesuai dianggap sebagai pasangan ( Abdullah Hassan, 2005: 230 ). Item-item yang biasanya dilihat saling melengkapi antara satu sama lain. Misalnya:


Lelaki / Perempuan
Berkahwin / Bujang
Hidup / Mati
Siang / Malam

Antonim berperingkat

Kata adjektif merupakan golongan kata yang paling kerap dikaitkan dengan antonim berperingkat. Contoh antonim kata adjektif atau kata sifat termasuklah:

Putih lawannya hitam
Tua lawannya muda
Kecil lawannya besar
Lebar lawannya sempit

Antonim berhubungan

Menurut Abdullah Hassan ( 2005: 230 ), antonim berhubungan ialah perkataan yang berlawanan makna, tetapi maknanya berhubungan. Antonim berhubungan juga disebut sebagai konversi ( converses ) iaitu hubungan antara dua maujud dari sudut pandangan berganti. Contoh antonim berhubungan adalah seperti berikut:

Guru lawannya murid
Turun lawannya naik
Majikan lawannya pekerja
Beli lawannya jual

Sebenarnya, terlalu banyak perkataan yang bertentangan atau berlawanan makna, namun kata tersebut lebih menjurus kepada pertentangan pada makna-makna tertentu. Tuntasnya, antonim ternyata salah satu stail pemberian makna secara kaedah tradisional dalam semantik. Sungguhpun begitu, lazimnya antonim hanya diketahui umum sebagai kata berlawanan makna semata-mata.


No comments:

Post a Comment